VİNÇ EKİPMANLARI

Portal Vin Yry? Tak?mlar?

Portal vinç ba?l?klar?m?zda K serisi redüktörler, bilinen YILMAZ REDÜKTÖR kalitesindeki monoblok gövdeli, helisel konik di?li redüktörlerdir. Giri? ve ç?k?? millerinin aras?ndaki aç?n?n 90° olmas? gereken durumlarda, yüksek verim ve mukavemetin gerektirdi?i yerler için dizayn edilmi?tir.K serisi redüktörler E serisinin çok yönlü ba?lant? opsiyonlar? ile M serisinin monoblok ve yüksek verim özellikleriyle birlikte yüksek momente sahip olarak üretilmektedir.Gövde üzerindeki flan? ba?lant?s? ile veya tork kolu ile makineye montaj? yap?l?r. Delik milli, ç?k?? milli, s?kma bilezikli olarak, ç?k?? flan?l? veya flan?s?z olarak üretimi yap?lmaktad?r.

Özellikler ve Avantajlar?

Monoblok gövde tasar?m?,
Geni? tahvil oran? ve yüksek tork de?erleri ile 2 ve 3 kademeli redüktörlerin ayn? gövdede sunulmas?,
6 kademeye kadar redüksiyon art?r?m? seçene?i,
Standart IEC B5 ve B14 motor ba?layabilme imkan?,
Elektromanyetik motorlar ile seçilebilmesi,
Yüksek ömürlü rulman kullan?m?,
GG20 ve GGG40 dökme demir gövde malzemesi,
58-62HrC de?erleri aras?nda sertle?tirilmi? ve ta?lanm?? di?liler.


?lave Çözümler ve Aksesuarlar
Opsiyonel mil ve flan? özellikleri,
Servomotorlar için özel giri? ba?lant? flan?lar?,
Motor arkas? elektromanyetik fren (24V/220V/380V),
Mekanik kilit uygulamas?,
500-1024 pulse enkoderli çözümler,
Frekans invertörlü uygulamalarda motorlar için ba??ms?z fan uygulamas